Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Decyzja z dnia 23.03.2017 zobowiązanie do udostępnienia nieruchomośći dz.66 Rzymiec gm Sadkowice

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami... Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 94 Stolniki

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 21.04.2017 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Stolniki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 94, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW 31747...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”

Na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1250) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że ... została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy” ...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Trębaczew

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: ... Trębaczew gm. Sadkowice, stanowią mienie gminne...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości - Łaszczyn, Regnów

Działając na podstawie zlecenia właściciela działki nr 227 położonej w obrębie nr 0010 Łaszczyn gmina Cielądz, zawiadamiam, iż w dniu 05 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 1400  w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działki nr 227 z działką sąsiednią nr 466 położoną w obrębie nr 0019 Regnów gmina Regnów...

Zawiadoienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Marianów

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.1607.2016 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej ..., zawiadamiam, że w dniu 06 kwietnia 2017 roku o godz. 900 na działce nr 176/2 w Marianowie, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Białogórne

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 tekst jedn.), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31.03.2017 r. w miejscowości Białogórne gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granicy działki nr 203 z działką nr 216...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Olszowa Wola

Działając na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.)... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.04.2017 r. o godz. 0900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości - Lubania

Działając na podstawie zlecenia właścicieli działek nr 465 i 466 położonych w obrębie nr 0011 Lubania gmina Sadkowice, w związku z wykonywaniem mapy d/c projektowych obejmującej przedmiotowe działki, zawiadamiam, iż w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działek nr 465, 466...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Bujały

Działając na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.)... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.04.2017 r. o godz. 1400 w miejscowości Bujały na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości - Annosław, Rylsk Duży

Działając na zlecenie właścicieli działek nr 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 położonych w obrębie 0001 Annosław, gmina Regnów, zawiadamiam, iż w dniu 21 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działek nr 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 z działkami sąsiednimi nr 151/1, 151/2, 154, 166/3, 166/4, 206, 309...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Olszowa Wola, działki nr 300, 301, 344, 345, 324

Działając na podstawie §38 ust.1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.) ... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.03.2017r. o godz. 0900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych...

Informacja o wszczęciu na wniosek pełnomocnika METALBUD Sp. z o.o. postępowania wodnoprawnego znak SAB.II.6341.2.1.2017.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 09.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika METALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Podlas 3, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.2.2016.MS w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, obręb ewidencyjny Cielądz w gminie Cielądz, numery działek 1103 i 1104

Zawiadomienie znak GG.I.6853.2.2016.MS w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Cielądz w gminie Cielądz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1103 i 1104, poprzez zobowiązanie do jej udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.9.2016.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego, obręb ewidencyjny Cielądz w gminie Cielądz, numery działek 1103 i 1104

Zawiadomienie znak GG.I.6852.9.2016.MS w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Cielądz  w gminie Cielądz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1103 i 1104, do jej udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego SPZOZ 071/2/2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego SPZOZ 071/2/2017

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.24.2016.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego obręb 59 Nowy Chodnów w gminie Biała Rawska,numery działek 26/2, 30 i 132/1

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.24.2016.MS z  06.02.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 59 Nowy Chodnów w gminie Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 26/2, 30 i 132/1  do jej  udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzibą w Lublinie, w celu remontu istniejącej  linii elektroenergetycznej kablowej nadziemnej  średniego napięcia SN.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.23.2016.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego, obręb 23 Rzymiec w gminie Sadkowice, numer działki 122

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.23.2016.MS z 06.02.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 23 Rzymiec w gminie Sadkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki  122  do jej  udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie, w celu remontu istniejącej  linii elektroenergetycznej kablowej nadziemnej  średniego napięcia SN.

Zapytania do sprawy SPZOZ 071/2/2017 wraz z odpowiedziami

Zapytania do sprawy SPZOZ 071/2/2017 wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi zmienione zapytanie ofertowe wraz z formularzem umowy do sprawy SPZOZ 071/2/2017

Pytania i odpowiedzi zmienione zapytanie ofertowe wraz z formularzem umowy do sprawy SPZOZ 071/2/2017.

Komunikat do zapytania ofertowego w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z udzielonymi odpowiedziami i przygotowania właściwych ofert przedłuża termin składania ofert do dnia 6 lutego 2017 roku godz. 1000.

Zapytanie ofertowe w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na: udzielenia i obsługę pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej...

Unieważnienie postępowania w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie pożyczki w wysokości 6.550.000,00 złotych...

Zapytanie ofertowe w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na: udzielenia i obsługę pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Informacja o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o. postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.25.2016.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 17.01.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., postępowanie w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.23.2016.AS – dot. wykonania urządzeń wodnych na działce nr 247 obręb Białogórne, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 16.01.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1250) zawiadamiam, że na wniosek pana Tomasza Kowieszko, ul. Dęby 3/7, lok.6, 04-308 Warszawa, z dnia 21.12.2016 roku, reprezentującego inwestora - Gminę Biała Rawska, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”...

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.27.2016.AS – dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 30.12.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Stępniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „STĘPNIAK” Andrzej Stępniak, ul. Zwolińskiego 14a, 96-200 Rawa Mazowiecka, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego...

Starosta Rawski prowadzi postępowanie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2020

Na podstawie Art. 23 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645, zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 691, poz. 868, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1860, poz. 1940, poz. 1984, poz. 2138) Starosta Rawski prowadzi postępowanie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2020...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak GG.I.68852.19.2016.MS w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , położonej w gminie Sadkowice , obręb Rzymiec, działka nr 66

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz.2147 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawskiego o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Rawskiego - działka położona w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawskiego o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Rawskiego - działka położona w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1301
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-24 12:48

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: Status GG44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4197896
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-24 15:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl